Watergebiedsplan Súdwesthoeke-Fryske Marren

Op 15 december 2015 stelden wij het watergebiedsplan voor het gebied Súdwesthoeke-Fryske Marren (pdf, 12.780 kB) vast. Dit is een plan op hoofdlijnen. Het watergebiedsplan Súdwesthoeke-Fryske Marren beslaat globaal het gebied tussen Sneek, Jirnsum, Joure, St. Nicolaasga en Oudega.

Kaart met grenzen van watergebiedsplan Súdwesthoeke-Fryske Marren

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Procedure na vaststelling van het watergebiedsplan


1. Peilbesluit

 • Na vaststelling van het watergebiedsplan stellen we een peilbesluit op voor het hele gebied (het revisie-peilbesluit). Daarin leggen we de actuele peilen vast. 
 • Eerder gerealiseerde peilwijzigingen binnen het gebied waarvoor een watervergunning is verleend, leggen we ook vast in het revisie-peilbesluit.
 • Gewenste peilaanpassingen die we eenvoudig kunnen realiseren nemen we direct in dit peilbesluit mee. Dit gaat om peilaanpassingen waarvoor geen investeringen nodig zijn en waarvoor voldoende draagvlak van de betrokkenen is.

2. Uitwerken maatregelen en uitvoering

 • Na het peilbesluit werken we de voorgestelde maatregelen van het watergebiedsplan verder uit. Dit gebeurt verspreid over meerdere jaren.
 • Jaarlijks bepalen we welke (watergebiedsplan) maatregelen we kunnen uitvoeren. Dit doen we op basis van prioritering, en is afhankelijk van het beschikbare budget en de beschikbare capaciteit.
 • Direct belanghebbenden, zoals grondeigenaren, betrekken we bij de uitwerking van de maatregelen.
 • Als de maatregelen leiden tot peilwijzigingen binnen een gebied dan stellen we de nieuwe peilen via een aparte peilbesluitprocedure vast (de partiële herziening).

3. Inspraak op peilbesluiten en projectplannen 

 • Bij de nadere uitwerking van een deelproject betrekken we direct belanghebbenden bij de planvormingsfase.
 • Het definitieve plan leggen we vervolgens in de vorm van een projectplan ter inzage.
 • Na de ter inzage legging stellen we het projectplan vast. Als een betrokkene het niet eens is met het vastgestelde plan dan kan hij of zij er bezwaar tegen maken.
 • Als de plannen leiden tot peilwijzigingen dan volgen wij hiervoor een peilbesluitprocedure (partiële herziening). Ook tegen deze procedure is bezwaar maken mogelijk.
 • Besluiten en plannen waarop betrokkenen kunnen reageren maken wij bekend in de digitale bekendmakingen op overheid.nl. Hierin vermelden wij ook de periode wanneer plannen ter inzage liggen of wanneer bezwaar mogelijk is.