Toelichting, vragen en contact

Besluitvorming over het definitieve Waterbeheerplan 2016 - 2021

Op basis van alle ingekomen zienswijzen en adviezen is na de inspraakperiode een Antwoordnota (pdf, 622 kB) opgesteld. Het ontwerp-Waterbeheerplan en het ontwerp 4e Waterhuishoudingsplan zijn samen met de planMER en Passende Beoordeling voor advies voorgelegd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (MER).

Naar aanleiding van het advies van de Commissie MER is een aanvullende notitie op de planMER en Passende Beoordeling opgesteld. Het advies van de Commissie is opgenomen en verwerkt in de Antwoordnota. De planMER, het advies van de Commissie MER en de Aanvullende notitie op het planMER (pdf, 5,62 MB) zijn in te zien.

Het Ontwerp-waterbeheerplan 2016-2021 is met de verwerking van de inspraakreacties conform de Antwoordnota definitief vastgesteld door het algemeen bestuur op 19 april 2016.   

Samenwerking en afstemming

Het Waterbeheerplan 2016 - 2021 (pdf, 25 MB) is in samenwerking en in overleg met collega-overheden en belanghebbende partijen opgesteld. Intensieve ambtelijke en bestuurlijke afstemming met de provincie Fryslân heeft plaatsgevonden over het 4e Waterhuishoudingsplan en de Verordening Water van de provincie Fryslân.

Download het 4e Waterhuishoudingsplan en de Verordening Water via www.fryslan.frl/whp4.