Onze plannen voor voldoende water

Met in- en uitlaatsluizen bij de Waddenzee en het IJsselmeer en met duizenden stuwen en poldergemalen houden we het water in ons beheergebied op het juiste peil. Zo voorkomen we zo veel mogelijk droogte en wateroverlast en is er voldoende water voor landbouw en natuur.

Inhoudsopgave

  • [[ toc ]]

Waterbeheer onder normale omstandigheden

We stemmen het waterpeil af op de behoeften van degenen die het land of water gebruiken. We maken daarbij altijd een afweging: welk waterpeil past het beste bij de situatie? We werken zo duurzaam en toekomstgericht mogelijk, tegen zo laag mogelijke kosten.

In de watergebiedsplannen beschrijven we welke plekken nog knelpunten vormen voor het waterbeheer. In de planperiode verbeteren we het waterpeil of de inrichting van het watersysteem op deze plekken.

Daarnaast zullen we de komende jaren:

  • Het peilbesluit voor de Friese boezem actualiseren.
  • Samen met de provincie Fryslân, gemeenten en terrein beherende organisaties maatregelen uitvoeren om verdroging te voorkomen of te verminderen. 
  • Maatregelen uitvoeren en pilots opstarten om de maaivelddaling in het Veenweidegebied te vertragen.

Waterbeheer onder extreem natte omstandigheden

Als het lang achter elkaar extreem regent, kan wateroverlast ontstaan. In 2014 stelden we het Veiligheidsplan-II op, waarin staat hoe groot de kans op wateroverlast nu en in 2050 is. Ook bevat het plan maatregelen om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen.

In de planperiode realiseren we extra waterberging voor de Friese boezem en binnen de polders. Daarnaast onderzoeken we samen met de gemeenten of er in bebouwde gebieden extra maatregelen tegen wateroverlast nodig zijn. Op plekken waar extreme waterstanden kunnen leiden tot wateroverlast, versterken we indien nodig de kaden.

Waterbeheer onder extreem droge omstandigheden

In droge zomers kan een tekort aan water ontstaan. Met name in de landbouw en in natuurgebieden kan dit tot problemen leiden. Om tekorten zoveel mogelijk te voorkomen, richten we ons de komende jaren op onderzoeken en pilotprojecten voor zuinig en bewust omgaan met water. We onderzoeken hoe we in het noorden van het beheergebied meer zoet grondwater kunnen behouden. De voorraad zoet grondwater moet de komende jaren dan ook minstens gelijk blijven. Hiervoor doen we mee aan het pilotproject Spaarwater.

Grondwaterbeheer

De vraag naar zoet water voor bijvoorbeeld drinkwater of de landbouw stijgt. Samen met de provincie Fryslân onderzoeken we hoe de grondwatervoorraad in stand kan worden gehouden of zelfs kan worden vergroot. We willen er daarom voor zorgen dat meer water wordt vastgehouden in beekdalen, bovenlopen en de haarvaten van de zandgebieden in het oostelijk deel van Fryslân. Op de Friese Waddeneilanden richten we ons op het vergroten van de voorraad zoet grondwater.

Instandhouding watersystemen

Elk jaar onderhouden we vele kunstwerken en kilometers watergangen. Zo houden we de waterinfrastructuur in stand. We zullen een goede balans zoeken tussen de kosten van het onderhoud en het functioneren van het watersysteem en de kunstwerken.

Lees het volledige plan als pdf

Waterbeheerplan 2016 - 2021 (pdf, 25 MB)

Leeswijzer voor de pdf

  • Via de bovenste 2 regels op de pagina navigeert u rechtstreeks naar het gewenste hoofdstuk.
  • Cursieve woorden in de tekst worden verklaard in de begrippenlijst van bijlage 10.
  • Als u een link in het Waterbeheerplan hebt aangeklikt, navigeert u via de backspace-knop terug naar het Waterbeheerplan.