Onze plannen voor schoon water

Belangrijke economische sectoren als de landbouw, beroepsvisserij en watersport zijn afhankelijk van een goede waterkwaliteit.

Inhoudsopgave

 • [[ toc ]]

Waterkwaliteit verbeteren

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel dat alle wateren in de EU een goede waterkwaliteit bereiken. Door het Rijk en de provincie zijn normen vastgesteld voor de chemische en ecologische toestand voor het voldoen aan de waterkwaliteitseisen van de KRW. Hoewel het oppervlaktewater in de afgelopen decennia behoorlijk schoner is geworden, is er nog een flinke opgave voor het verder verbeteren van de waterkwaliteit. In deze planperiode  zullen we daarvoor:

 • Het watersysteem natuurvriendelijker inrichten, zodat de leefomgeving voor waterplanten, vissen en andere waterdieren wordt verbeterd.
 • Watergangen natuurvriendelijker onderhouden. Dit betekent dat, waar dat mogelijk is, watergangen minder vaak worden onderhouden en dat een deel van de waterplanten in de watergang blijft staan.
 • Het beleid en de maatregelen voor het verbeteren van de visstand actualiseren. Hiervoor monitoren wij bijvoorbeeld de ontwikkeling van de (te) hoge brasemstand.
 • Emissies van meststoffen en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw terugdringen. In de planperiode zet het waterschap in op een voorspoedige samenwerking met de landbouwsector om de uitvoering van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer te faciliteren. Samen met de melkveehouderijsector dringen we de nutriëntenemissie vanaf het erf met 80% terug. Dit doen we binnen het Convenant Erfafspoeling.
 • 7 vervuilde waterbodems met ecologische en verspreidingsrisico’s saneren.
 • Beleid vaststellen om invasieve exotische plant- en diersoorten, zoals de Grote Waternavel, op tijd te kunnen herkennen en te bestrijden.

In de planperiode voeren we samen met de betrokken partijen deze maatregelen uit.

Zwemwater

Met de Europese zwemwaterrichtlijn wordt de gezondheid van zwemmers beschermd. We hebben zwemwaterprofielen opgesteld voor elke door de provincie aangewezen zwemlocatie. Hierin staan onder andere de maatregelen die moeten worden genomen om de situatie op de betreffende locatie te verbeteren.

Waterketen

De waterketen bestaat uit de keten van drinkwatervoorziening, riolering en afvalwaterzuivering. Het doel van de keten is om de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Wij hebben als taak om het rioolwater te zuiveren. Deze taak willen we zo duurzaam en doelmatig mogelijk uitvoeren. In het Integraal Zuiveringsplan (2013) staat hoe we dat doen en hoe we daarbij samenwerken met partners in de keten. Hier horen verschillende activiteiten bij:

 • Evalueren en actualiseren Integraal Zuiveringsplan (IZP). 
 • We actualiseren het Fries Bestuursakkoord Waterketen (FBWK). De samenwerking binnen het FBWK levert besparingen op in de Friese waterketen die tussen 2010 en 2020 oplopen tot ruim 12 miljoen euro. Ons aandeel hierin is 3,7 miljoen euro. Het gaat hierbij met name om besparingen in de slibverwerking en doelmatigheidswinst door samen te werken met gemeenten.
 • Realiseren nieuwe slibverwerking. In de planperiode werken we een duurzame slibverwerking uit. Hierin nemen we de ambities ten aanzien van doelmatigheid, energie en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater mee.
 • Verbeteren beheersing van processen. Daarnaast verbeteren we de mogelijkheden voor het ontwikkelen en delen van kennis van de afvalwaterketen en het beheer hiervan. Hiervoor werkt het waterschap samen met gemeenten.
 • Voor het behalen van de doelen in de waterketen bieden nieuwe technieken perspectief. We leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van deze technieken door innovatieprojecten uit te voeren, innovaties te faciliteren en nieuwe technieken toe te passen.

Lees het volledige plan als pdf

Waterbeheerplan 2016 - 2021 (pdf, 25 MB)

Leeswijzer voor de pdf

 • Via de bovenste 2 regels op de pagina navigeert u rechtstreeks naar het gewenste hoofdstuk.
 • Cursieve woorden in de tekst worden verklaard in de begrippenlijst van bijlage 10.
 • Als u een link in het Waterbeheerplan hebt aangeklikt, navigeert u via de backspace-knop terug naar het Waterbeheerplan.