Wijzigen waterpeil

Als u het waterpeil in een gebied wilt wijzigen moet u een watervergunning aanvragen. Afhankelijk van de impact verloopt de afhandeling via een watervergunning of een peilbesluit.

Aanvragen waterpeilwijziging

Een peilwijziging kunt u aanvragen via een watervergunning. Meer informatie hierover vindt u op onze pagina over vergunningen.

Beoordeling invloed peilwijziging

Wij beoordelen de impact (invloed) die een peilwijziging heeft op de verschillende belangen. Dit doen wij op basis van ons beleid. Bijvoorbeeld de invloed op de inrichting en het beheer van het watersysteem.   

Afhandeling via een peilbesluit

Wanneer de invloed op de verschillende belangen groot is wordt de aanvraag afgehandeld via de zwaardere peilbesluitprocedure. 

  • De behandelingstermijn is ongeveer 12 maanden. 
  • De verschillende belangen worden tijdens deze termijn zorgvuldig afgewogen. 
  • Ons bestuur beslist over de aanvraag.

Tarieven peilwijziging 2021

Vergunning met meer dan gemiddeld aantal uren voor overleg en onderzoek 1.319,50
Vergunning met veel uren voor overleg en onderzoek

starttarief

2.030,--

Wijziging van een vastgesteld peilbesluit en het maken van de daarvoor noodzakelijke werken inclusief de kosten van publicatie

3.045,--

Toelichting hoogte waterpeilen

De streefhoogten van de verschillende waterpeilen zijn afgestemd op de functies (landbouw, natuur, bebouwing) van het gebied. De hoogte van de waterpeilen zijn door het bestuur van het waterschap vastgesteld in peilbesluiten. Het vaststellen van peilbesluiten is een wettelijke verplichting voor het waterschap. Door middel van een watervergunning kan tijdelijk (maximaal 10 jaar) afgeweken worden van de vastgestelde peilbesluiten.