Bezwaar maken tegen een besluit

Als u het niet eens bent met een besluit van het waterschap, kunt u als belanghebbende bezwaar maken. U bent belanghebbende wanneer uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. U kunt uw bezwaarschrift online en schriftelijk in het Nederlands of Fries bij ons indienen.

Inhoud van deze pagina

 • [[ toc ]]

Online bezwaar maken

 

Vul het online formulier in  

 

Schriftelijk bezwaar maken

Neem de volgende informatie op in uw bezwaarschrift: 

 • Uw naam en adres.
 • De datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt. 
 • Het registratienummer van het besluit waartegen u bezwaar maakt.
 • De redenen waarom u bezwaar maakt.
 • Uw handtekening.

Stuur uw bezwaarschrift, eventueel voorzien van bijlagen, naar:
Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Machtiging schriftelijk bezwaarschrift

Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, moet u een schriftelijke machtiging meesturen. Bezwaarschriften namens een vereniging of een stichting moeten ondertekend worden door degenen die volgens de statuten van die rechtspersoon daartoe bevoegd zijn.

Indienen bezwaarschrift binnen 6 weken

De termijn van 6 weken om een bezwaarschrift in te dienen begint op de dag na bekendmaking van het besluit. Wij gaan niet in op bezwaren die te laat worden ingediend.

Als het u niet op tijd lukt - dat wil zeggen binnen 6 weken - om aan alle eisen te voldoen, dan kunt u een onvolledig bezwaarschrift indienen. U krijgt dan alsnog de gelegenheid de ontbrekende gegevens binnen een redelijke termijn aan te vullen. 

Wat gebeurt er met mijn bezwaarschrift?

 • Het bezwaarschrift wordt behandeld door een onafhankelijke Adviescommissie. 
 • De Adviescommissie nodigt u en eventuele andere belanghebbenden uit voor een openbare hoorzitting. Hier kunt u uw bezwaarschrift toelichten. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt.
 • Na de hoorzitting adviseert de commissie ons dagelijks bestuur zo snel mogelijk over de te nemen beslissing.
 • Ons dagelijks bestuur neemt daarop de definitieve beslissing. Dit gebeurt binnen 12 weken nadat de indieningstermijn van het bezwaarschrift is verstreken. 
 • Soms is de termijn van 12 weken niet haalbaar, bijvoorbeeld omdat de zaak erg ingewikkeld is. U krijgt dan in ieder geval binnen 12 weken schriftelijk bericht wanneer u de beslissing wel kunt verwachten.