Veenweidevisie

  In de veenweidevisie beschrijven we de maatregelen in het Friese veenweidegebied die zorgen voor het vertragen van bodemdaling. Het instellen van hogere slootpeilen is één van de maatregelen. 

  Alle peilverhogingen per gebied staan op de

  kaart peilverhogingen veenweidegebied

  Inhoud

   Peilbeheer

   Wij zijn als waterschap verantwoordelijk voor het peilbeheer in het veenweidegebied. Om de bodemdaling in dit gebied te vertragen, is het nodig de slootpeilen te verhogen om zo het veen natter te houden.

   In de veenweidevisie staat dat de slootpeilen in het hele veenweidegebied in de winter niet lager dan 90 centimeter beneden het maaiveld mogen liggen. In gebieden waar de bodem bestaat uit een kleilaag op veen worden hogere zomerpeilen ingesteld.

   Veenweidegebied

   Het Friese veenweidegebied is een uniek landschap met veel agrarische bedrijvigheid. Het bijzondere karakter van dit gebied staat echter onder druk. Het veen oxideert ook als gevolg van ontwatering, waardoor de bodem daalt.

   Doel visie

   Om het bijzondere karakter van het veenweidegebied en de landbouwfunctie in de toekomst te behouden, stelden we samen met Provincie Fryslân, gemeenten, belangenorganisaties en inwoners van het gebied de veenweidevisie op. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het veenweidegebied.  

   Veelgestelde vragen over de veenweidevisie

   Veelgestelde vragen en antwoorden over de veenweidevisie