Baggeren Lemster Rien

We gaan de Lemster Rien (voorheen: Lemsterrijn) bij Lemmer uitbaggeren. De weggehaalde bagger wordt in een weilanddepot langs de vaart opgeslagen om in te drogen. Na indroging, dit duurt 2 jaar, wordt het perceel opnieuw in cultuur gebracht en is het weer grasland. 

Het werk in het kort

 • We gaan de vaart tussen Lemmer en Oosterzee langs de snelweg A6 over een lengte van ongeveer 4,5 kilometer baggeren.
 • Het baggeren start in de tweede helft van oktober 2021.
 • Voor de opslag van de bagger leggen we al eerder, vanaf 20 september 2021, langs de oostkant van de vaart een weilanddepot aan (zie locatie op de luchtfoto hieronder).

Hekkelen als voorbereiding

Op 14 september 2021 starten we met de voorbereidingen voor het baggeren. We verwijderen dan planten uit de Lemster Rien. Dit hekkelen doen we met een grote kraan vanaf de waterkering naast de vaart. 

Waarom gaan we de Lemster Rien baggeren?

We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Lemster Rien. De wateraan- en -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna. Ook is de Lemster Rien na het baggeren weer diep genoeg voor onze maaiboot. Deze kleine boot verwijdert bij het jaarlijkse onderhoud riet en waterplanten uit de vaart voor een goede doorstroming.

Hoe gaan we baggeren?

We gaan baggeren met een baggerzuiger. De baggerzuiger pompt de baggerspecie vanaf het water door een kilometerslange drijvende leiding naar het weilanddepot aan de oostkant van de Lemster Rien. Dit weilanddepot komt ter hoogte van de weg Westeind op het perceel van der Werf.

Waar gaan we baggeren?

Op de onderstaande luchtfoto hebben we het te baggeren traject (rode streep) en de locatie van het weilanddepot (geelgearceerd) ingetekend:

Lemsterrijn baggeren kaart
Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Wat gebeurt er bij het baggeren?

Bagger is slib dat elk jaar ongeveer 1 tot 2 centimeter op de waterbodem aangroeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren. Voor een goede wateraan- en -afvoer wordt deze baggerlaag verwijderd. Bij de Lemster Rien gaan we het volgende doen:

 • We leggen eerst het weilanddepot voor het opslaan van de bagger aan.
 • Van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) maken we een dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen. Zo kunnen we de bagger opslaan.
 • We halen in totaal 17.000 kubieke meter bagger uit de Lemster Rien over een lengte van 4,5 kilometer.
 • De baggerspecie wordt met een baggerzuiger via drijvende leidingen naar het weilanddepot getransporteerd en daar in het depot gespoten. In het depot van 5 hectare zal ongeveer 17.000 m3 bagger worden opgeslagen.
 • Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in en wordt het na 1 jaar enkele keren omgezet om het indrogen te bevorderen. Na ongeveer 2 jaar maken we de ingedroogde bagger (inmiddels grond) weer vlak en brengen we de teelaarde (uit de dijkjes) op de ingedroogde bagger. Daarna wordt het opnieuw ingezaaid met gras.

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Mogelijk is er in het begin een aantal weken zicht op bouwverkeer en machines in het veld en kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Woningen en de weg blijven bereikbaar tijdens de uitvoering. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden.

We houden rekening met de natuur

Bij de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We starten het werk na het broedseizoen, we houden ons aan de regels van de flora- en faunawet voor waterschappen en we doen een Natuurtoets voordat de werkzaamheden starten.

Planning werkzaamheden

 • Vanaf 20  september 2021: start aanleg weilanddepot.
 • Tweede helft oktober 2021: start baggerwerkzaamheden aan de Lemster Rien.
 • Eind 2021: einde baggerwerkzaamheden.
 • 2023: depots weer ingericht als weiland.

Vergunningsprocedures

Voor het project wordt uitgevoerd, wordt een aantal vergunningsprocedures doorlopen. Het gaat onder meer om een procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze aanvraag wordt gepubliceerd via de gemeentelijke website/pagina in het huis-aan-huisblad. Dit is naar verwachting begin juli als de stukken ter inzage worden gelegd.

Kosten

Aannemer Verboon Maasland voert het baggerproject namens Wetterskip Fryslân uit. De totale investering van het werk bedraagt 248.000 euro.