Baggeren Heeg

We starten op 25 oktober 2021 met het uitbaggeren van de verbindingsvaart tussen de Palsepoel en Skûtelpoel bij Heeg. Langs de vaart wordt eerst, vanaf 13 oktober, een baggerdepot aangelegd om de bagger in op te slaan. Daarnaast baggeren we vanaf 15 oktober 2021 in het dorp de sloot langs de Polderwei/De Skatting.

Inhoud van deze pagina

 • [[ toc ]]

Verbindingsvaart Palsepoel/Skûtelpoel en baggerdepot

 • We gaan de 650 meter lange vaart ten noordwesten van Heeg, die de Palsepoel met de Skûtelpoel verbindt, baggeren. Het baggeren start op 25 oktober 2021.
 • Voor de opslag van de bagger leggen we al eerder,  vanaf 13 oktober 2021, langs de vaart een baggerdepot aan (zie locatie op de luchtfoto hieronder). Na indroging, dit duurt 2 jaar, wordt het perceel opnieuw in cultuur gebracht en is het weer grasland. 

Waarom gaan we de verbindingsvaart baggeren?

We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder deze verbindingsvaart. De wateraan- en  -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners in de toekomst te beschermen tegen wateroverlast. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna. 

Verder is de verbindingsvaart na het baggeren weer diep genoeg voor onze maaiboot. Deze kleine boot verwijdert bij het jaarlijkse onderhoud riet en waterplanten uit de vaart voor een goede doorstroming. Ook is de vaart straks beter bevaarbaar voor kleine bootjes en kano’s.

Hoe gaan we de vaart baggeren?

We gaan baggeren met een baggerzuiger. De baggerzuiger pompt de baggerspecie vanaf het water door een kilometerslange drijvende leiding naar het weilanddepot aan de noordkant van de verbindingsvaart ten zuidoosten van de Palsepoel. Dit baggerdepot komt ter hoogte van de Lytshuzen op het perceel van agrariër Kruis.

Werkgebied verbindingsvaart

Op de onderstaande luchtfoto hebben we het te baggeren traject (rode streep) en de locatie van het baggerdepot (geelgearceerd) ingetekend:
Kaart baggeren Heeg verbindingsvaart

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Wat gaat er bij het baggeren gebeuren?

Bagger is slib dat elk jaar ongeveer 1 tot 2 centimeter op de waterbodem aangroeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren. Voor een goede wateraan- en -afvoer wordt deze baggerlaag verwijderd. Bij de verbindingsvaart Palsepoel en Skûtelpoel gaan we het volgende doen:

 • We leggen eerst het baggerdepot voor het opslaan van de bagger aan.
 • Van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) maken we een dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen. Zo kunnen we de bagger opslaan.
 • We halen in totaal 3000 kubieke meter bagger uit de verbindingsvaart over een lengte van 650 meter.
 • De baggerspecie wordt met een baggerzuiger via drijvende leidingen naar het baggerdepot getransporteerd. In het depot van 1,5 hectare zal ongeveer 3000 m3 bagger worden opgeslagen.
 • Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in en wordt het na 1 jaar enkele keren omgezet om het indrogen te bevorderen. Na ongeveer 2 jaar maken we de ingedroogde bagger (inmiddels grond) weer vlak en brengen we de teelaarde (uit de dijkjes) op de ingedroogde bagger. Daarna wordt het opnieuw ingezaaid met gras. 

Planning werkzaamheden verbindingsvaart

 • 13 oktober 2021: start aanleg baggerdepot.
 • 25 oktober 2021: start baggerwerkzaamheden aan verbindingsvaart Palsepoel/Skûtelpoel.
 • Medio november 2021: einde baggerwerkzaamheden.
 • 2023: depot weer ingericht als weiland.

Sloot Polderwei/De Skatting

 • We gaan de sloot vanaf ons gemaal langs De Skatting, de Polderwei tot aan de brug over een lengte van 360 meter baggeren (zie locatie luchtfoto hieronder). 
 • We verwijderen 750 m3 bagger uit de sloot. 
 • Een kraan haalt de bagger vanaf de kant uit de sloot en laadt de baggerspecie in vloeistofdichte vrachtauto’s. Die voeren de baggerspecie af naar een erkend stort elders.
 • Er zullen ongeveer 35 ladingen met een vrachtauto afgevoerd worden.
 • De werkzaamheden vinden plaats vanaf 15 oktober 2021 en duren in totaal 1 week.

Waarom gaan we de sloot baggeren?

We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder deze sloot. Bagger is slib dat elk jaar ongeveer 1 tot 2 centimeter op de waterbodem aangroeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren. Om de wateraanvoer naar het gemaal te verbeteren en in stand te houden, moet deze baggerlaag uit de sloot worden verwijderd. Een goede doorstroming beschermt de inwoners tegen wateroverlast. Het dieper maken van de sloot verbetert ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna.

Werkgebied sloot Polderwei/De Skatting

Op de onderstaande luchtfoto hebben we het te baggeren traject (rode streep) ingetekend:
Kaart baggeren Heeg sloot
Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Planning werkzaamheden Polderwei/De Skatting

 • Circa 15 oktober 2021: start werkzaamheden aan de sloot (duur werkzaamheden: 1 week).

Overlast voor de omgeving

We kunnen bij de baggerprojecten in Heeg enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Zoals zicht op bouwverkeer, machines in het veld en er kan enige geluidsoverlast ontstaan. De werkzaamheden bij de Polderwei/De Skatting kunnen zorgen voor enige verkeersoverlast. Woningen en de weg blijven bereikbaar tijdens de uitvoering. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden.

We houden rekening met de natuur

Bij de werkzaamheden in en bij Heeg houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We starten het werk na het broedseizoen, we houden ons aan de flora- en faunawet voor waterschappen en we doen een Natuurtoets voordat de werkzaamheden starten.

Vergunningsprocedures

Voor beide projecten in Heeg tot uitvoering worden gebracht, is een aantal vergunningsprocedures doorlopen. Het gaat onder meer om een procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze aanvraag is gepubliceerd via de gemeentelijke website/pagina in het huis-aan-huisblad. 

Wie voert het werk voor ons uit?

Aannemer J.O. van der Meer uit Schearnegoutum voert het baggerproject voor ons uit. De totale investering van dit baggerproject Heeg en het baggerproject Greonterp bedraagt 190.000 euro.