Baggeren Opfeart Greonterp

We gaan vanaf 12 oktober 2021 de Opfeart langs de Mardyk bij Greonterp uitbaggeren. Een deel van de baggerspecie gebruiken we om de waterkering langs de vaart op hoogte te brengen.

Inhoud van deze pagina

 • [[ toc ]]

Het werk in het kort

 • We gaan de Bloedsloot vanaf ‘It Fliet’ richting Greonterp langs de Mardyk over een lengte van 3450 meter baggeren (zie locatie op de luchtfoto hieronder).
 • We verwijderen ongeveer 13.000 m3 bagger uit de vaart.
 • Een deel van de baggerspecie (rode lijn op luchtfoto) wordt met een kraan op de kant gelegd. Er wordt ongeveer 4 kuub per strekkende meter gebaggerd. De baggerspecie wordt niet op de waterkering (kade) neergelegd, maar tegen het binnentalud erachter. Voor het verwerken van deze baggerspecie ontvangen grondeigenaren een baggervergoeding. De tarieven van deze vergoedingen vind je op onze pagina over baggeren.
 • Het andere deel van de baggerspecie (paarse lijn op luchtfoto) wordt met een bootje met een schuifbord naar de hiervoor aangewezen trajecten (gele lijn op luchtfoto) geschoven en daar door een kraan op de kant geschept. Deze bagger wordt over een jaar, nadat het voldoende is ingedroogd, in overleg met de grondeigenaren/pachters gebruikt om de waterkering (kade) te verbeteren. Daar waar deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden, wordt na het inzaaien van gras een gewasschadevergoeding uitgekeerd.
 • Het baggeren start op 12 oktober 2021 en duurt tot eind oktober 2021.

Ben je eigenaar van grond aan de Opfeart?

Dan heb je op 4 maart 2021 al een brief van ons ontvangen waarin we onze plannen om te baggeren aankondigden. We schreven in deze brief dat we een deel van de bagger die we uit de vaart halen op jouw perceel op de kant langs het water leggen. In het voorjaar 2022 gebruiken we ter plaatse van de gele lijn in de luchtfoto de ingedroogde bagger om de waterkering langs de vaart over een lengte van circa 600 meter te verbeteren.

Het moment waarop we de waterkering verbeteren, hangt af van het indrogen van de baggerspecie. Zodra de baggerspecie te verwerken is, maken we in overleg met de landeigenaar/pachter afspraken over wanneer en hoe dit zal plaatsvinden. Zodra de aannemer voor de baggerwerkzaamheden bekend is, rond eind augustus van dit jaar, nemen we opnieuw contact met de grondeigenaren op over het moment van baggeren.

Waarom gaan we de vaart baggeren?

We beheren de hoofdwateren in Fryslân, waaronder deze vaart. Bagger is slib dat elk jaar ongeveer 1 tot 2 centimeter op de waterbodem aangroeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren. Om de waterafvoer naar het gemaal te verbeteren en in stand te houden, moet de baggerlaag uit de vaart worden verwijderd. Een goede waterafvoer beschermt de inwoners tegen wateroverlast.

Het dieper maken van de vaart verbetert ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna. Ook wordt de vaart door het baggeren beter bevaarbaar voor kanovaarders.

Waar gaan we baggeren?

Op de onderstaande luchtfoto wordt het te baggeren traject weergegeven.

 • Rode lijn: het traject waar de baggerspecie op de kant wordt gelegd met een kraan.
 • Gele lijn: het traject waar de baggerspecie op de kant wordt gelegd en na indroging wordt gebruikt om de waterkering (kade) te verbeteren.
 • Paarse lijn: het traject waar de baggerspecie met een bootje naar het gele traject wordt geschoven. Hier komt geen baggerspecie op de kant.  

kaart .jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Waterkering op hoogte

De waterkering langs de Opfeart is op een aantal plaatsen niet hoog en/of stabiel genoeg. We gebruiken de baggerspecie om delen van de kering te verbeteren. Zo voldoet deze straks weer aan de veiligheidseisen en is de streek beschermd tegen wateroverlast. De baggerspecie wordt niet op de waterkering neergelegd, maar tegen het binnentalud erachter. Ook maken we de waterkering beter bewerkbaar. Het talud aan de landzijde is nu te steil.  

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Het fietspad Vissersburen langs de Opfeart wordt in de week van 18 oktober 2021 afgesloten. Dit wordt met borden aangegeven. Verder is er mogelijk zicht op bouwverkeer en machines in het veld en kan er enige geluidsoverlast ontstaan. Woningen en de weg blijven bereikbaar tijdens de uitvoering. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden.

We houden rekening met de natuur

Bij de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We starten het werk na het broedseizoen, we houden ons aan de flora- en faunawet en onze gedragscode en we doen een Natuurtoets voordat de werkzaamheden starten.

Planning werkzaamheden

 • 12 oktober 2021: start baggerwerkzaamheden 
 • Eind oktober 2021: einde baggerwerkzaamheden.
 • 2022: na indroging van de baggerspecie wordt in overleg met de landeigenaar/pachter de waterkering afgewerkt en ingezaaid met gras.

Wie voert het werk voor ons uit?

Aannemer J.O. van der Meer uit Schearnegoutum voert het baggerproject namens ons uit. De totale investering van dit baggerproject Greonterp en het baggerproject Heeg bedraagt 190.000 euro.