Baggeren Bûtenpostmer Feart

We gaan twee trajecten van de Bûtenpostmer Feart in Buitenpost uitbaggeren. We baggeren vanaf 8 december 2021 het zuidelijke gedeelte van de vaart tussen het gemaal Reahel en de stuw. Daarna volgt in januari/februari 2022 het noordelijke traject vanaf de Bernhardlaan tot de (fiets)brug. Voor de tijdelijke opslag van de bagger uit het zuidelijk deel leggen we vanaf maandag 22 november 2021 een baggerdepot aan. Bij de Bernardlaan voeren we de weggehaalde bagger meteen met vrachtauto’s af naar een erkend stort. 

Op deze pagina

 • [[ toc ]]

Waarom baggeren we de Bûtenpostmer Feart?

Wetterkip Fryslân beheert de hoofdwateren in Fryslân, waaronder de Bûtenpostmer Feart. De wateraan- en -afvoer van de vaart moet worden verbeterd om de inwoners te beschermen tegen wateroverlast. Door het dieper maken van de vaart verbetert niet alleen de doorstroming, maar ook de waterkwaliteit. En schoon en helder water is weer goed voor de flora en fauna. 

Baggeren bij Reahel (zuidelijk deel Bûtenpostmer Feart)

 • We gaan de Bûtenpostmer Feart ten noorden van het Van Starkenborghkanaal over een totale lengte van 1700 meter baggeren voor een betere wateraan- en -afvoer. Het gaat om het gedeelte tussen het gemaal Reahel (groene vierkant op de onderstaande luchtfoto) en de stuw (oranje stip).
 • Het baggeren start vanaf 8 december 2021.
 • Voor de opslag van de bagger leggen we al eerder, vanaf 22 november 2021, langs de vaart op het perceel van de heer Postma een baggerdepot aan (zie locatie op de luchtfoto).

Hoe gaan we baggeren?

We gaan baggeren met een baggerzuiger. De baggerzuiger pompt de baggerspecie vanaf het water door een kilometerslange drijvende leiding naar het tijdelijke baggerdepot aan de westkant van de Bûtenpostmer Feart op het perceel van de heer Postma.

Waar gaan we baggeren?

Op de onderstaande luchtfoto hebben we het te baggeren traject (rode streep) en de locatie van het baggerdepot (blauw ) ingetekend:

 Baggeren Buitenpostmer Vaart Rohel .jpg

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Wat gebeurt er bij het baggeren?

Bagger is slib dat elk jaar ongeveer 1 tot 2 centimeter op de waterbodem aangroeit. Dit is een natuurlijk proces. De laag ontstaat bijvoorbeeld door afgestorven waterplanten en bladeren. Voor een goede wateraan- en -afvoer wordt deze baggerlaag verwijderd. Bij het zuidelijke deel van de Bûtenpostmer Feart gaan we het volgende doen:

 • We leggen eerst het weilanddepot voor het opslaan van de bagger aan.
 • Van de afgegraven teelaarde (vruchtbare bovengrond) maken we een dijkje van maximaal 1,5 meter hoog om het depot heen. Zo kunnen we de bagger opslaan.
 • We halen in totaal 13.000 kubieke meter bagger uit de Bûtenpostmer Feart over een lengte van 1700 meter.
 • De baggerspecie wordt met een baggerzuiger via drijvende leidingen naar het baggerdepot getransporteerd. In het depot van 3 hectare zal ongeveer 13.000 m3 bagger worden opgeslagen.
 • Na de baggerwerkzaamheden droogt de bagger in het depot in en wordt het in voorjaar 2022 (afhankelijk van het weer) omgezet om het indrogen te bevorderen. Voor 1 augustus 2022 wordt de ingedroogde bagger (inmiddels grond) afgevoerd naar het provinciale depot bij Stroobos. Daarna wordt het perceel weer vlakgemaakt en opnieuw ingezaaid met gras.

Baggeren bij Bernardlaan (noordelijk deel Bûtenpostmer Feart)

 • We gaan de vaart vanaf de Bernhardlaan tot de eerste (fiets)brug over een lengte van 150 meter baggeren (zie locatie op de luchtfoto hieronder).
 • We verwijderen ongeveer 600 m3 bagger uit de vaart.
 • Vanaf de Bernhardlaan duwt een boot met een schuifbord de baggerspecie naar de overslagplaats.
 • De overslagplaats richten we in aan de oostkant van de Bûtenpostmer Feart, bij de (fiets)brug over de vaart (zie locatie op de luchtfoto). De overslagplaats is bereikbaar via het terrein naast het bedrijf Beterband aan de Kuipersweg 75B.
 • Op de overslagplaats laadt een kraan de baggerspecie in vloeistofdichte vrachtauto’s. Die voeren de baggerspecie af naar een erkend stort.
 • Er zullen ongeveer 30 ladingen met een vrachtauto afgevoerd worden.
 • De werkzaamheden vinden plaats in januari/februari 2022 en duren in totaal 1 tot 2 weken.

Waar gaan we baggeren?

Op de onderstaande luchtfoto hebben we het te baggeren traject (rode streep) en de overslagplaats (blauwe cirkel) ingetekend:
Kaart baggeren Buitenpostervaart Bernhardlaan

Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Overlast voor de omgeving

We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Mogelijk is er bij de Bernardlaan in de 2 weken dat we aan het werk zijn enige verkeershinder, zicht op bouwverkeer en machines en er kan enige geluidsoverlast ontstaan. Bij het zuidelijke gedeelte bij Reahel is er mogelijk in het begin een aantal weken zicht op bouwverkeer en machines in het veld en kan er enige geluidsoverlast ontstaan.

Bij het totale project blijven woningen en de weg bereikbaar tijdens de uitvoering. Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken en de omgeving erop voor te bereiden. 

We houden rekening met de natuur 

Bij de werkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met de natuur. We starten het werk na het broedseizoen, we houden ons aan de flora- en faunawet en onze gedragscode en we doen een Natuurtoets voordat de werkzaamheden starten.

Planning werkzaamheden (voorlopig)

 • Vanaf 22 november 2021: start aanleg baggerdepot op perceel Postma.
 • Vanaf 8 december 2021: start baggerwerkzaamheden zuidelijk traject Bûtenpostmer Feart.
 • Januari/februari 2022: start en einde baggerwerkzaamheden aan noordelijk deel Bûtenpostmer Feart (duur werkzaamheden: 1 tot 2 weken).
 • 2022: einde baggerwerkzaamheden zuidelijk traject.
 • Voorjaar 2022: omzetten bagger om indroging te bevorderen.
 • Voor 1 augustus 2022: afvoeren ingedroogde bagger naar provinciale depot Stroobos.
 • Najaar 2022: depot weer ingericht als weiland.