Baggeren

  In de loop van 2017, met een mogelijke uitloop tot begin 2018, baggeren we een aantal hoofdwateren. Als zo’n water langs uw grond loopt, bent u als perceeleigenaar verplicht de bagger op het aangrenzende perceel te ontvangen.

  Het waterschap betaalt hiervoor een tegemoetkoming in de kosten, deze staat vermeld in de actuele baggervergoedingsbedragen (pdf, 179 kB).

  Vraag een schadevergoeding aan  

  Waarom baggeren?

  We hebben ongeveer 5.900 km hoofdwateren in onderhoud. Door regelmatig te baggeren houden we het water op diepte: goed voor planten, dieren en ons eigen welzijn. Ook is baggeren belangrijk voor goede aan- en afvoer van water en waterberging.

  Wat is bagger?

  Bagger is een laag slib op de bodem van het water dat jaarlijks zo’n 2 centimeter groeit. Dit natuurlijk proces ontstaat door onder andere afgestorven waterplanten en ingewaaide bladeren.

  Baggermonsters

  Voordat we gaan baggeren nemen we eerst monsters van de bagger. De  monsters worden onderzocht op aanwezigheid van eventuele verontreinigende stoffen. Zo is van te voren bekend of het om schone, verspreidbare of verontreinigde bagger gaat.

  • Schone bagger: geen enkele beperking (verspreiden, egaliseren of afvoeren).
  • Verspreidbare bagger: de bagger mag over de aanliggende percelen worden verspreid.
  • Verontreinigde bagger: het waterschap zorgt voor een veilige en verantwoorde afvoer naar een speciaal depot.

  Verschil hekkelen en baggeren

  Tijdens het hekkelen halen we het overschot aan begroeiing uit het water en met baggeren halen we een laag slib van de bodem. Hekkelen en baggeren vormen een onderdeel van ons seizoensonderhoud.

  Doorspuiten duikers

  Zodra het werk klaar is, spuiten we het baggerslib uit de duikers in de dammen in de hoofdwateren. Dit doen we met een duikerspuitcombinatie. 

  Bescherming van planten en dieren

  We baggeren voornamelijk na het broedseizoen en voor de winterrust. Zo zijn de flora en fauna het minst kwetsbaar. Als er toch beschermde soorten aanwezig zijn tijdens het baggeren, dan controleren we steekproefsgewijs de bagger.

  Documentatie

  In het Beheer- en Onderhoudsplan 2010-2015 (pdf, 2.100 kB) vindt u informatie over de wijze waarop Wetterskip Fryslân het onderhoud uitvoert.