Wetterskip Fryslân verbetert oevers en kaden ten zuiden van Sneek

 • geplaatst op 04-07-2018 16:43

  Wetterskip Fryslân heeft Oever- en Kadeproject Sneek-Zuid afgerond. Om wateroverlast bij hoosbuien te beperken en de waterkwaliteit te verbeteren zijn kaden versterkt, is er extra waterberging gecreëerd en zijn oevers natuurvriendelijk gemaakt. De werkzaamheden ten zuiden van Sneek zijn in april 2017 gestart.

  Het gebied ligt ten zuiden van de bebouwde kom van Sneek, rond de Wite en Swarte Brekken en de Leijenpoel. Marian Jager, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân: ‘Een deel van de kaden, in totaal 11 kilometer, in het gebied voldeed niet aan de huidige veiligheidsnormen. Ze waren te zwak en/of te laag en moesten daarom worden verbeterd’. Wetterskip Fryslân verbeterde daarnaast de oevers en kaden langs de Woudvaart, Broere Sloot, Wite Brekken, Leijenpoel, Ooster Wijmerts en Swarte Brekken. Voor de extra waterberging werden enkele kadetrajecten verlegd.

  Ruimte voor natuur

  Daarnaast heeft het waterschap samen met Provincie Fryslân in het gebied meer ruimte aan natte natuur gegeven. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Njonken dat de minsken fan dit gebiet genietsje kinne, profitearret ek de natuer fan ús wurk hjir. It gebiet is wichtich foar fûgels en de Noardske wrotmûs. Dy bisten hawwe no alle romte yn dit Natura 2000-gebiet.”

  In totaal is er 10 hectare aan natuurvriendelijke oevers gekomen. In deze ondiepe waterzones komt weinig golfslag voor en wervelt het slib minder op. Hierdoor groeien riet- en waterplanten beter. In de natuurvriendelijk oevers leven, schuilen en paaien veel kleine waterdieren en vissen. Deze zijn van belang voor onder andere voedselzoekende watervogels. Riet zuivert het water, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Daarmee komt het waterschap tegemoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water.                       

  Natura 2000

  In de Wite en Swarte Brekken en de Leijepoel heeft Wetterskip Fryslân ook een aantal zomerpolders en rietlanden opnieuw ingericht volgens de Natura 2000-doelen. Denk hierbij aan verbreding van vaarten, aanleg van ecologische duikers en het terugzetten van riet. Een deel van de vrijkomende grond heeft het waterschap gebruikt voor het herstel van de kaden. De buitendijkse werkzaamheden heeft Wetterskip Fryslân uitgevoerd in samenwerking met Provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en recreatieschap De Marrekrite.