Kaart actuele grondwaterstanden

Deze kaart geeft informatie over de actuele grondwaterstand ten opzichte van NAP op 8 verschillende meetpunten in Fryslân.

Kaart peilverhogingen veenweidegebied

Op de kaart peilverhogingen veenweidegebied (onderaan deze pagina) kunt u zien waar hogere slootpeilen nodig zijn om de bodemdaling in het Friese veenweidegebied te vertragen.

Najaarsonderhoud

Op deze kaart kunt u zien aan welke zijde van de sloot of watergang de hekkelspecie komt te liggen als gevolg van ons najaarsonderhoud (baggeren, hekkelen en maaien). Ook ziet u welk type onderhoud het waterschap uitvoert.