Tips voor boeren bij watertekort

Als agrariër kunt u zelf maatregelen nemen om lokaal watertekort te beperken. Hier leest u enkele tips.

Afstemmen van vraag en aanbod

  • Overleg bij gebruik van oppervlaktewater met de rayonbeheerder in uw gebied via (058) 292 22 22. Zo houden wij zicht op de vraag naar water en kunnen we vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen.
  • Ieder perceel is onderdeel van een watersysteem. Uw rayonbeheerder kan dit toelichten. Overleg met de watergebruikers binnen het betreffende watersysteem hoe samen watertekorten kunnen worden voorkomen. Zoek elkaar op of maak een WhatsApp-groep aan.
  • Voorkom dat iedereen op hetzelfde moment oppervlaktewater gebruikt. Spreek tijdvakken af wie wanneer water gebruikt.
  • Laat de gebruiker van wie de grond het verste van het waterinlaatpunt ligt, als eerste het oppervlaktewater gebruiken. Zo komt deze agrariër niet in de situatie dat het water op is, voordat het zijn of haar grond kan bereiken.

Prioriteren

  • Stop eerder met het beregenen van gras en mais ten gunste van akker- en tuinbouwgewassen.

Beregen vóór 10.00 uur en na 16.00 uur

  • Beregen op zonnige dagen niet op het heetste moment van de dag (tussen 10.00 en 16.00 uur). Dan gaat er veel water verloren door verdamping.

Zorg voor doorstroming

  • Houd duikers schoon voor een goede wateraanvoer.

Soms vergunning vereist

Voor het onttrekken van oppervlaktewater heeft u een vergunning nodig wanneer u dit doet: 

  • op de Waddeneilanden
  • uit hoogwatercircuits
  • uit gebieden met een peil boven boezempeil (52 centimeter beneden NAP)

Een vergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl.