Revisiepeilbesluiten

Wat is een revisiepeilbesluit en hoe komt deze tot stand? En wat zegt het over watervergunningen en peilwijzigingen? Hier leest u er meer over.

Inhoud van deze pagina

  Wat is een revisiepeilbesluit?

  Een revisiepeilbesluit is een beschrijving van de actuele waterpeilen en het goed vastleggen van de rechten en plichten voor het peilbeheer. Een revisiepeilbesluit vervangt alle bestaande peilbesluiten binnen het gebied.

  Hoe komt een revisiepeilbesluit tot stand?

  Na de vaststelling van een watergebiedsplan start het waterschap met het herzien van de geldende peilbesluiten in het gebied. Dit leidt tot een revisiepeilbesluit. 

  Het opstellen en vaststellen van een revisiepeilbesluit gebeurt in 4 verschillende stappen.

  Stap 1: Het ontwerp voorbereiden

  In deze fase vindt overleg plaats met de betrokkenen, als dat nodig is.

  Stap 2: Behandeling door het dagelijks bestuur

  Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân bespreekt het ontwerppeilbesluit.

  Stap 3: Betrokkenen geven hun mening

  In een periode van 6 weken kunnen betrokkenen hun mening geven over het besluit. Dit kan door het indienen van een zienswijze. De periode van 6 weken wordt ook wel inzagetermijn of inspraakperiode genoemd.

  Stap 4: Vaststelling van het peilbesluit

  Na de inspraakprocedure stelt ons algemeen bestuur het revisiepeilbesluit vast.

  Geldigheidsduur revisiepeilbesluit

  Het waterschap streeft ernaar de revisiepeilbesluiten elke 10 jaar te actualiseren. 

  Bestaande watervergunning en reviesiepeilbesluit 

  Watervergunningen die zijn afgegeven worden in het revisiepeilbesluit opgenomen. Als het gewenste peilbeheer of andere peilwijzigingen in een gebied eenvoudig te realiseren zijn, wordt dit ook meegenomen in het revisiepeilbesluit.

  Weidevogelgebieden

  Vergunningen voor weidevogelgebieden worden niet geformaliseerd met een revisiepeilbesluit.

  Vrij afstromende gebieden

  Vergunningen die zijn afgegeven in vrij afstromende gebieden worden niet in alle gevallen opgenomen in een peilbesluit. Dit omdat voor delen van dit soort gebieden geen peilbesluit wordt vastgesteld.

  Peilwijziging in revisiepeilbesluit

  Peilwijzigingen komen incidenteel voor. Bijvoorbeeld als we mogelijkheden zien om op eenvoudige manier en met instemming van betrokkenen het watersysteem aan te passen.